Disclaimer

Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • "de Site": de website aroundtheglobe.nl;
 • "de Sitebeheerder": de heer E. van Erp te Heesch;
 • "de Bezoeker": de natuurlijke of rechtspersoon die de Site gebruikt;
 • "Gebruik van de Site": onder meer het inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken en plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen).

Toepasselijkheid disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het Gebruik van de Site door de Bezoeker. Door dit Gebruik stemt de Bezoeker in met de toepasselijkheid van de onderhavige disclaimer.

Gebruik van de Site

Elk Gebruik, dan wel acties en of beslissingen door de Bezoeker gemaakt of genomen op grond van op de Site aangeboden informatie zijn voor rekening en risico van de Bezoeker. Hoewel de Sitebeheerder naar beste weten en te goeder trouw volledige, juiste en actuele informatie verstrekt, rechtmatig verkregen uit betrouwbaar geachte bronnen, is de Sitebeheerder, voor de informatie als hier bedoeld, op geen enkele wijze aansprakelijk.

aroundtheglobe.nl zal zich inspannen om de Site ter beschikking te stellen aan de Bezoeker. aroundtheglobe.nl garandeert niet dat de Site te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

aroundtheglobe.nl behoudt zich het recht voor om:

 • de Site onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
 • onaangekondigd onderdelen van de Site aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

aroundtheglobe.nl garandeert niet dat de Site vrij is van fouten of gebreken.

Intellectuele eigendom

De Sitebeheerder behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op de Site aangeboden informatie en de vormgeving daarvan, waaronder teksten, foto’s, afbeeldingen, handelsmerken en logo's. Het is Bezoeker niet toegestaan deze informatie op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Sitebeheerder

Abonnementen

De abonnementen die de Site aanbiedt zijn beschreven op de abonnementen pagina. Daar vindt u een specificatie van de abonnementen, welke een intergraal deel uitmaken van het abonnement. Eventuele aanbiedingen op deze abonnementen zijn alleen geldig binnen een bepaalde periode. Buiten deze periode kan op geen enkele wijze gebruik worden gemaakt van de in het verleden aangeboden aanbieding.

Elke prijswijziging wordt vooraf op de website aangekondigd. De prijswijziging is daarna automatisch van toepassing op ieder nieuw abonnement met een startdatum later dan de ingangsdatum van de prijswijziging.

Bij een abonnement dat wordt afgesloten door gebruikers die woonachtig zijn buiten Nederland worden per betaling extra kosten berekend.

Het is mogelijk een abonnement voortijdig te beindigen. Het volledige abonnementsbedrag blijft verschuldigd. Er vind derhalve geen restitutie van (een deel) van het abonnementsbedrag plaats.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • De Sitebeheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het Gebruik van de Site door Bezoeker of met de onmogelijkheid voor Bezoeker de Site te kunnen raadplegen.
 • De Bezoeker van de Site beschermt de Sitebeheerder tegen en vrijwaart de Sitebeheerder van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke, die door derden worden ingesteld als gevolg van, of gerelateerd aan, het Gebruik van de Site door Bezoeker of als gevolg van het maken van inbreuk door Bezoeker op de rechten van derden.

Diverse bepalingen

 • De Sitebeheerder heeft het recht de Site en de onderhavige disclaimer naar eigen inzicht en op elk gewenst moment zonder aankondiging te (doen) wijzigen of beëindigen. De Sitebeheerder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een dergelijke wijziging of beëindiging.
 • De Sitebeheerder behoudt zich het recht voor de Bezoeker toegang tot de Site te ontzeggen.

App privacy

 • De Around the Globe App verzamelt geen persoonlijke informatie. Ook slaan we geen informatie op over het gebruik van de app.
 • Deze privacy policy kan worden gewijzigd zonder waarschuwig vooraf.

Toepasselijk recht en Geschillen

Op de Site en de onderhavige disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of in verband met de disclaimer zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. De disclaimer is opgesteld in de Nederlandse taal. Indien en voorzover de disclaimer is of wordt vertaald in een andere taal, zal de Nederlandse versie leidend zijn.